Wet op de lijkbezorging.pdf Wet op de lijkbezorging.pdf
Size : 97.146 Kb
Type : pdf
Reglement versie 2015.pdf Reglement versie 2015.pdf
Size : 601.503 Kb
Type : pdf

Gedurende die lange periode van onze geschiedenis nam de bevolkingsdichtheid toe, ontstond ruimtegebrek, groeide de medische kennis en het bewustzijn van het belang van hygiëne. Daarmee ontstond ook meer behoefte aan regels aan de hand waarvan overheden konden toetsen en handhaven. Wat tot aan vandaag heeft geleid aan een uitgebreide wetgeving op het gebied van het ”bezorgen van onze overledenen”. Wetten, die door gemeentes en kerkgenootschappen zijn uitgewerkt tot reglementen op het beheer van begraafplaatsen.   

 Wet op de lijkbezorging 1991

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt algemeen wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Op 1 januari 2010 is een wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging in werking getreden. Ons Reglement is gebaseerd op deze wet en wordt ook steeds aangepast bij elke wetswijziging. Begrafenisondernemers en beheerders van zowel algemene als bijzondere (kerkelijke) begraafplaatsen hebben gedegen kennis van deze wet. De artikelen van de wet gaan over het handelen rondom het begraven. Protocollen, procedures, registers, reglementen en administraties zijn daarop gebaseerd. Voor wie belangstelling heeft voor deze en andere artikelen of toelichtingen daarop is het vrij eenvoudig om op internet de gehele wettekst terug te vinden. In Drempt en Hoog-Keppel hebben we te maken met kerkelijke begraafplaatsen, in de wet aangeduid als bijzondere begraafplaatsen. Voor ons zijn artikel 37 t.e.m. 42 specifiek van belang.

 Reglement 

De wet stelt het hebben van een register en een beheersreglement verplicht. Dat biedt beheerders van begraafplaatsen houvast over wat moet, mag en kan. Maar ook nabestaanden en rechthebbenden maakt het duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn en waar men de bestuurders en beheerders op kan aanspreken. In Drempt en Hoog-Keppel bestonden tot 2010 aparte reglementen. Door de samenvoeging van de beide kerken in 2006 kwamen deze begraafplaatsen in eigendom en beheer van de nieuwe PKN-kerkgenootschap, dat hier nu bekend is onder de naam ”Protestantse Gemeente van Drempt en Oldenkeppel”. Door dat samengaan ontstond behoefte aan een nieuw reglement en een tarievenstructuur die voor beide begraafplaatsen dezelfde is. De voorgaande reglementen, die dateerden uit de jaren ‘90 waren inmiddels door maatschappelijke ontwikkelingen aan het verouderen. 

Op 1 januari 2010 is het nieuwe ”Reglement op het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen Drempt en Oldenkeppel” (RBB) van kracht geworden. Het besluit daarvoor is genomen door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. De uitvoering van dat reglement ligt bij het College van Kerkrentmeesters, dat daarover verantwoording aflegt bij de kerkenraad. De dagelijkse verantwoording, handelingen, administratie en contacten zijn door dit college weer neergelegd bij de beheerders in Hoog-Keppel en Drempt, die al eerder vermeld zijn.

Volgens het reglement behoort het tot de taken van de beheerders om zorg dragen voor  alles wat op de begraafplaats en in de kerk moet gebeuren voor een begrafenis, zoals contact uitvaartverzorger, aanwijzen grafplaats, informatie aan betrokkenen, graf delven en sluiten (gebeurt door daartoe gespecialiseerd bedrijf), eventuele afscheidsdienst, condoleancegelegenheid, vergunningen en plaatsing van grafmonumenten. De beheers- en administratieve taken bestaan uit het geven van informatie over en vastleggen van reserveringen voor particuliere graven, bijhouden van overzichten van particuliere en algemene graven, verbeteringen doorvoeren aan en onderhouden van de begraafplaats, niet van de graven zelf, dat blijft bij de rechthebbenden, houden van de financiële administratie, het register, wettelijke documenten, archief en informatieverstrekking. Het reglement regelt verder vooral de rechten van de gebruikers van de begraafplaatsen. De belangrijkste zaken lichten we hier toe.  

Volgens het reglement behoort het tot de taken van de beheerders om zorg dragen voor  alles wat op de begraafplaats en in de kerk moet gebeuren voor een begrafenis, zoals contact uitvaartverzorger, aanwijzen grafplaats, informatie aan betrokkenen, graf delven en sluiten (gebeurt door daartoe gespecialiseerd bedrijf), eventuele afscheidsdienst, condoleancegelegenheid, vergunningen en plaatsing van grafmonumenten. De beheers- en administratieve taken bestaan uit het geven van informatie over en vastleggen van reserveringen voor particuliere graven, bijhouden van overzichten van particuliere en algemene graven, verbeteringen doorvoeren aan en onderhouden van de begraafplaats, niet van de graven zelf, dat blijft bij de rechthebbenden, houden van de financiële administratie, het register, wettelijke documenten, archief en informatieverstrekking. Het reglement regelt verder vooral de rechten van de gebruikers van de begraafplaatsen. De belangrijkste zaken lichten we hier toe. 

Het recht begraven te worden op onze begraafplaatsen geldt voor iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk die:

·         binnen de begrenzing van de protestantse kerkelijke gemeente èn binnen de grenzen van de gemeentes Bronckhorst en Doesburg woont, of

·         die hier 25 jaar of langer heeft gewoond en daarna naar elders is verhuisd, of

·         die door ziekte of ouderdom buiten de genoemde begrenzing moest gaan wonen, of

·         die een uitsluitend recht heeft gevestigd op een particulier graf, of

·         ouders heeft die hier begraven zijn, of

·         die lid is van de protestantse kerk in Drempt of Hoog-Keppel, maar elders woont. 

Urnen

Voor het begraven of bijzetten van urnen gelden nagenoeg dezelfde rechten als voor het begraven van overledenen. Op de begraafplaats in Hoog-Keppel bestaat de mogelijkheid om urnen te plaatsen in de urnenmuur of te begraven in een graf. Voor een plaats in de urnenmuur kan ook een ”grafrecht” gevestigd worden, zij het dat daarbij niet de exacte plaats in de muur wordt vastgelegd. Begraven van urnen, tot twee per enkelvoudig graf is toegestaan. In het geval van begraven is echter alleen het gebruik van vergankelijk materiaal voor de urn toegestaan. Onze begraafplaatsen hebben geen strooivelden. Aasverstrooiing is niet toegestaan.

Rechten voor particulier en algemeen graf

Iedereen die een beroep doet op het recht om in Drempt of Hoog-Keppel begraven te worden of iemand te laten begraven kan een uitsluitend recht vestigen op een particulier graf. Dat gebeurt vaak al vele jaren voordat er van ziekte of overlijden sprake is. Een particulier graf betreft het recht om gedurende een periode van 30 jaar één of meer overledenen in een graf te begraven, waarvan de plaats van te voren is vast gelegd. 

Wie dit recht vestigt ontvangt na betaling van het grafrecht daarvoor een Acte van Grafuitgifte. Dit recht kan daarna steeds met periodes van 10 jaar verlengd worden. Bij ingebruikname van het graf door de rechthebbende zelf kan geregeld worden, dat dit recht overgaat op iemand van de familie of andere nabestaande. Het regelen van dat recht gebeurt door de beheerder. Wie over een particulier graf nadenkt en een dergelijk recht zou willen vestigen kan daar met de beheerder contact over opnemen. 

Als een begrafenis plaats vindt terwijl er geen particulier graf is geregeld, gebeurt dat in een algemeen graf. Dat is een graf, waarvan de plaats door de beheerder op dat moment wordt aangewezen en waar geen rechten op rusten. Wij gaan ervan uit, dat als iemand in een algemeen graf wordt begraven, op dat graf vanaf dat moment dezelfde rechten gelden als voor een particulier graf. Er zal dan iemand van de familie of andere nabestaande, uiteraard na overleg en akkoord bevinden van de betrokkene, als rechthebbende worden geregistreerd.

 Vanaf het moment dat een overledene in een particulier of algemeen graf is begraven gaat een grafrustperiode in van 30 jaar. Dat wil zeggen, dat het graf niet geruimd zal worden gedurende die periode. Na verloop van die 30 jaar kan de rechthebbende de grafrustperiode steeds met 10 jaar verlengen. Bij het in gebruik nemen van een particulier of algemeen graf wordt per begrafenis inlagerecht geheven. Dit is een betaling voor het bezetten van een grafplaats gedurende de komende 30 jaar. Voor een dubbeldiep graf wordt in de loop van de tijd dus twee maal inlagerecht betaald. Iemand die wordt begraven in een particulier graf heeft echter al betaald voor het reserveren van die grafplaats. Voor die begrafenis wordt dan ook een bedrag in mindering gebracht dat overeenkomt met het aantal jaren, dat het graf al vanwege de reservering bezet is geweest. 

Grafrecht        = betaling voor het vrijhouden van een particulier graf.

Inlagerecht     = betaling voor het in gebruik nemen van een particulier of algemeen graf, waarbij de rechthebbende van een particulier graf                      .                         een deel van het al betaalde grafrecht terug ontvangt.

Voor beide geldt, dat de grafrustperiode ingaat op de datum van de begrafenis.

Automatische verlenging grafrustperiode bij tweede begrafenis

Er zijn plaatsen waar dubbeldiep begraven wordt. Dat is overal op het oude gedeelte het geval en op het nieuwe gedeelte op plaatsen met voldoende ruimte daarvoor. Als een dubbeldiep graf al vanwege een eerste begrafenis in gebruik is genomen en jaren later vindt daarboven de tweede begrafenis plaats, dan wordt de grafrustperiode voor beide gelijk getrokken. Voor de eerst begravene zijn vaak al enkele, soms vele jaren van de grafrust periode voorbij. Om voor beide personen de grafrustperiode weer dezelfde te laten zijn wordt automatisch voor de eerste een verlenging geregeld, die zolang duurt, dat die in hetzelfde jaar afloopt als voor de tweede begravene. Daarvoor wordt een bedrag geheven, dat overeenkomt met de duur van de verlenging van de grafrustperiode.

Onderhoudsrecht

Bij de afrekening van kosten voor een begrafenis wordt naast de zojuist vermelde heffingen ook een bedrag voor afkoop van het onderhoud voor het gehele terrein in rekening gebracht. Tot enkele jaren geleden gebeurde de financiering door het jaarlijks innen van een onderhoudsrecht. In Drempt is dat overigens nog steeds voor een deel het geval. De kerk wil-(de) daar graag van af en heeft een afkoopregeling opgenomen in het reglement. Daar waar in Drempt nog steeds een jaarlijkse verrekening plaatsvindt, zal op korte termijn een afkoop worden voorgesteld. In het reglement is ervoor gekozen de afkoop van het onderhoud per begrafenis te heffen en niet per grafplaats. Zodoende worden de kosten beter gespreid en gelijkmatig verdeeld. Het is een veel voorkomend misverstand dat de afkoop eenmalig per dubbeldiep graf is.